T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

1. Aşağıda Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla hazırlanan fikir akımları verilmiştir. Boşluklara uygun olan fikir akımlarını yazınız. (10 puan)

Cevap: …………………………..

Cevap: ……………………………

Cevap: ……………………………

Cevap: ………………………………

 

2. Aşağıda yer alan bilgileri okuyunuz ve Doğru olanlara D, Yanlış olanlara Y koyunuz. (1x10 = 10 Puan)

1. (         )             ABD'nin 1. Dünya savaşına girmesi, itilaf devletlerinin savaşı kazanmasında etkili olmuştur.

2. (         )             I. Dünya savaşında Osmanlı Devleti İttifak devletleri yanında savaşa girmiştir

3. (         )             I. Dünya savaşında taraf değiştiren devlet İtalya'dır

4. (         )             II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan cemiyet Vatan ve Hürriyet Cemiyetidir.

5. (         )             31 Mart Ayaklanmasını bastıran ordunun adı Harekat Ordusudur.

6. (         )             Osmanlı’nın savaşa girmesinin nedeni Sömürgeciliktir.

7. (         )             I. Balkan Savaşında Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan; Osmanlı’ya karşı savaştı.

8. (         )             I. Balkan Savaşında en çok toprak alan ülke Yunanistan’dır.

9. (         )             II. Meşrutiyet’in ilanını II. Abdülhamit desteklemiştir. yazılısoruları.com

10. (          )             Osmanlı Devleti Uşi Anlaşması ile Kuzey Afrikadaki son toprağını (Trablusgarp) kaybetmiştir.   

     

3. Aşağıda Yer Alan Klasik Soruları Cevaplayınız.. (2x20 = 40 Puan)

a) I. Dünya Savaşının genel nedenlerinden 4 madde yazınız?                                        

b) Almanya Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşında neden yanında istemiştir? (4 Madde)

 

4. Aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Dikkatlice okuyarak cevaplayınız. (5x8 = 40 Puan)

1. Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonrasında Uşi Antlaşmasını imzalayarak Trablusgarp ve Bingazi bölgesini İtalya’ya bırakmış, ancak bölge halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalmıştır.

Bu bilgiye göre;

I. Kuzey Afrika’daki Osmanlı varlığı sona ermiştir

II. Osmanlı ümmetçilik fikrinden yararlanmaya çalışmıştır

III. İtalya emperyalist politikasından vazgeçmiştir

gibi yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)  Yalnız I    B) Yalnız II      C) Yalnız III    D) I ve II      E) I, II ve III

 

2. Demokrasi ile yönetilen bir ülkede aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?

A)   Siyasi iktidarların halkın istekleri doğrultusunda seçilmesi

B)   Yasama yetkisinin bir halk meclisi tarafından kullanılması

C)    Kişisel egemenliğin hakim kılınması

D)    Vatandaşların hak ve ödevlerinde eşit sayılması

E)    Güçler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi

 

I. Manda ve himaye

II. Emperyalizm

III. Ulusçuluk

3. Yukarıdaki kavramlardan hangileri ulusal bağımsızlığa ters düşer?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III    D) II ve III      E) I ve II

 

4. İngiltere I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’ni müttefik olarak kabul etmemiş ve Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istemiştir.

İngiltere bu tutumuyla;

I. Rusya’nın bir sorun çıkarmasını önlemek

II. Osmanlı Devleti’ndeki demokratik uygulamalara destek vermek

III. Halifelik kurumundan yararlanmak

Durumlarından hangilerini amaçlamıştır?

Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II     D) I ve III         E) I, II ve III

 

5. “1914 yılında Saraybosna’yı ziyaret eden .......... Veliahdı, bir ................ milliyetçisi tarafından öldürülmüş, bu olay savaşı başlatan kıvılcım olmuştur. Avusturya-Macaristan ..............‘a savaş açmış böylece ............... başladı.”

Boşluklara sırasıyla hangileri yazılmalıdır?
 

A- Avusturya-Macaristan, Türk, Fransa, II. Dünya Savaşı

B-Avusturya-Macaristan, Sırp, Sırbistan, I. Dünya Savaşı

C- Sırbistan, Avusturya-Macaristan, Avusturya, I. Dünya Savaşı

D- Türk, Fransız, Osmanlı, I. Balkan Savaşı

E- Alman, Sırp, Osmanlı, II. Balkan Savaşı

 

6. Birinci Dünya Savaşının başlamasına:

I. Fransız İhtilali

II. Sanayi İnkılabı

III. Panslavizm Akımı  

Yol açan genel sebepler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III    D) I, II ve III   E) Yalnız II

 

7. 1909 yılının nisan ayında, meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. …………diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar,Selanik’te, Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı.

Parçada boş bırakılan yere hangi bilgi gelmelidir.

Pikardi manevraları    B)  Trablusgarb savaşı   C) Kafkas cephesi       D) 31 Mart olayı   E) BabıAli Baskını

 

8-) I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’daki son toprağımız olan Trablusgarp Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır?

A) İngiltere           B) Fransa      C) İtalya        D) Almanya    E) Rusya

   


tag T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2022-11-08 tarihinde ibrahimtrkn tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1019 kez ve en son 2024-06-25 00:04:33 tarihinde görüntülenmiş.