9.Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2.dönem 3.yazılı soru ve cevapları

9.Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2.dönem 3.yazılı soru ve cevapları

EDEBİYAT DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

SORU-1) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metin türlerinden birisi değildir?
A)    Roman                                  B) Masal                               C) Trajedi                  D)   Mesnevi                           E) Manzum öykü

SORU-2) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk Tiyatrosunun çeşitlerinden birisi değildir?
A) Meddah                 B) Komedi                  C) Karagöz               D) Orta oyunu          E) Köy seyirlik oyunları

SORU-3)  “Anadolu, halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Tarihî, kültürlerin geliştiği, karmaştığı bir toprak parçasıdır Anadolu. Örneğin dünyanın en zengin masalları Anadolu'dan derlenmiştir. Anadolu'da İlyada'dan yaşayan parçalar bulduğumuz gibi, Hint masallarından da buluruz. Manas Destanı da Anadolu'da birçok bölümleriyle yaşar, Tufan efsanesi de... Anadolu halaylarında zenci oyunlarını da buluruz. Çin oyunlarını da... Anadolu bir sesler, ezgiler karmaşasıdır. Büyük bir ezgiler zenginliği vardır. “  Bu parçada Anadolu'nun hangi özelliğine değinilmemiştir?
A)  Anadolu kültürünün pek çok kültürü bünyesinde taşıdığı
B)  Zengin bir masal birikimine sahip olduğu
C)  Pek çok tarihî olaya sahne olduğu
D)  Zengin bir folklor geleneğine sahip olduğu
E)  Sıcakkanlı ve iyiliksever insanlarla dolu olduğu

SORU- 4) “Artık her gün kahvedeyim. Altı yedi kadar müşterisi vardı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda. Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. “
Yukarıdaki romanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kahraman anlatıcı bakış açısı
B)    Gözlemci anlatıcı bakış açısı
C)   İlahi bakış açısı
D)   Düz anlatım bakış açısı
E)    Betimleyici anlatım
 
SORU-5) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini
B)    Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu
C)   Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği
D)   Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı
E)    Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

SORU-6) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden birisi değildir?
A)    Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.
B)    Oynatan kişilere hayalî ya da karagözcü denir.
C)   Oyunun yardımcı kişileri Zenne, Pişekar, Kavuklu ’dur.
D)   Hacivat aydın kesimi, Karagöz halk kesimini temsil eder..
E)    Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.

SORU- 7) Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük                B) Deneme                 C) Hatıra          D) Gezi            E) Makale

SORU-8) Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Fıkra               B) Eleştiri               C) Deneme         D) Biyografi                                  E) Makale

SORU-9) "Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin."
Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?
A)  Başka yazarların etkisinde kalan biridir
B)  Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
C)  Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
D)  Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
E)  Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir

SORU-10) Tiyatro ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Göstermeye dayalı bir edebi metin türüdür..
B)    Edebiyatımızda modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
C)   Güzel sanatların görsel sanatlar dalında yer alır.
D)   Bir oyunun sahnede canlandırılmasına drama adı verilir.
E)    “Komedi, dram ve komedi” modern tiyatronun türleridir.

SORU-11) Edebi metinler, anlam zenginliğine sahiptir. Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı, edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar……………………………………………………..
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?
A)    Yapılan her türlü yorum, o eserin değerini ortaya koymaz.
B)    Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.
C)   Zengin eseri ise, sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.
D)   Bu farklılık, metni okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktedir.
E)    Edebi metinler, anlam yönünden zengin değildir.

SORU-12) "Nurullah Ataç' tan alınan bu yazıda bir sohbet havası vardır. Karşısındakilerle oturmuş da konuşuyormuş gibi bir anlatımla karşılaşılmaktadır. Söz (bilgi yelpazesi.net) dizimi, günlük konuşmalardaki doğallık içindedir. Konuşma sözlerinde devriklik ve girişiklik vardır. 'Canım Ankara!', 'Ah yolları bu şehrin!' gibi, konuşma sırasında söylediğimiz doğal ünlemlere Ataç'ın her yazısında rastlamak mümkündür."
Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç'ın yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A)  Söz diziminin konuşma diline yakınlığından
B)  Yazıların sohbet havasında yazılmasından
C)  Konuların önemli, sözcüklerin çok anlamlı olmasından
D)  Günlük konuşmalardaki sözcüklere yer verilmesinden
E)  Devrik cümle yapılanışının sıkça görülmesinden

SORU-13) Öykü türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu eder.
B)    Durum ve  olay hikayesi olmak üzere iki türü vardır.
C)   Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D)   İlk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmeye başlanmıştır.
E)    Öykülerde olağanüstü olaylara yer verilir..

SORU-14) “
( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. (3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık...”
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?
A)1                  B) 2                        C) 3                        D) 4                        E) 5

SORU-15) Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metin türlerinden değildir?
A) Günce                                      B) Makale                             C) Deneme
D) Fıkra                                         E) Sohbet

SORU-16)

I- Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.
II- Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.

Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?
A) Anı-Deneme                           B) Biyografi-röportaj           C) Gezi-eleştiri                            D) Makale-otobiyografi      E) Röportaj-deneme

SORU-17) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin türlerinden birisi değildir?
A) Tarihi metinler            B) Bilimsel metinler                C)  Felsefi metinler               D) Dini metinler       E) Gazete çevresinde gelişen metinler.

SORU-18) Romanın temel kişisi Mahmut, babasının isteği dışında, gizlice denizci olur. Fırtınalarla, dalgalarla boğuşarak yaşamını kazanmak en büyük tutkusudur onun. Ne ki babası ölünce denizi bırakıp Bodrum'a döner; bir köy ağasının kızıyla evlenip bu kez de ekmeğini topraktan çıkarmaya başlar. Ama deniz tutkusunu yenemeyen Mahmut, evini, karısını bırakıp tekrar denize döner.
Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A) Toprakta uğraşmaktan hoşlanmayan
B)  Denizden uzak yaşayamayacağını anlayan
C)  Denizin topraktan daha verimli olduğuna inanan.
D)  Verdiği karardan ötürü kendisini suçlayan
E)  Macerayı, aile mutluluğundan üstün tutan

SORU-19) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapıyı oluşturan unsurlardan birisi değildir?
A) Kişiler                 B) Mekan             C) Olay örgüsü         D) Zaman             E) Ana düşünce

SORU-20) İlk  iki saat boyunca hepimiz arabanın pencerelerinden dışarı baktık. Şehir dışına çıktıkça etraf gittikçe ilginçleşiyor,  yeşeriyor, yol ise daralıyordu. Aslında tek gidiş gelişli bir yoldu ama, yayalar, yoldaki inekler, kamyonlar ve arabalar buraya çift gidiş geliş muamelesi yapıyordu. Arabaların iki tekerleği yolda, diğer iki tekerleği ise toprak yolda gidiyordu. Şoförün eli ya kornadaydı ya da radyonun düğmesinde. İlk taksiye bindiğimizde  çalan Hint müziği ilgimizi çekmiş ve  çok neşelendirmişti. Ama bir  saat sonra radyonun frekansından kulaklara ulaşan tiz sesli Hintli kadının sesi işkenceyi andırmaya başlamıştı.
Bu parçanın alındığı yazı türü nedir?
A) Deneme                  B) Gezi                  C) Hatıra               D) Eleştiri             E) Öykü
CEVAPLAR :1-C 2-B 3-E 4-A 5-D 6-C 7-C 8-B 9-B 10-C 11-D 12-C 13-E 14-B 15-A 16-B 17-D 18-B 19-E 20-B


tag 9.Sınıf Türk Edebiyatı dersi 2.dönem 3.yazılı soru ve cevapları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-05-20 tarihinde demet şen tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 16593 kez ve en son 2024-05-24 03:45:13 tarihinde görüntülenmiş.