9.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

1-................ insanın doğuştan getirdiği Allah’a inanma ve bağlanma ihtiyacını ifade eden bir kavramdır. Boşluğa getirilecek kavram hangisidir?

A) Tevhid       B) Adalet           C) Fıtrat                  D) İman

 

2-............... insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahrette de mutluluğa götürecek olan ilahi kurallar bütünüdür. Boşluğa getirilecek kavram hangisidir?

A) Mantık       B) Din          C) İman             D) Tevatür

 

3-Allah’ın birliğine inanıp, O’na ortak koşmamak, yalnızca O’na kulluk ederek sadece O’ndan yardım dilemek anlamına gelen kavram hangisidir?

A) Tevhid       B) Nübüvvet         C) Fıtrat               D) Teslis

 

4-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?

A-Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir

B)İnsan aklıyla düşünerek, iyiyi kötüden ayırt edebilir.

C)İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir.

D)İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.

 

5- Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin üzerinden durduğu temel ilkelerdendir?

A) İman                      B) İbadet          C) Ahlak       D) Hepsi

 

6- “Ey imanedenler! Hep birlikte barış (İslam) içinde olun. Sakın .......... peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”

Ayetteki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) İnsan                      B) Melek         C) Cin               D) Şeytan

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in diğer isimlerinden biri değildir?

A) Rahmet      B) Şifa              C) Hamd       D) Hüda

 

8-Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel inanç esaslarından biridir?

A) Namaz       B) Zekat                 C) Ahiret D) Oruç

 

9- Kur’an-ı Kerim’in okunuş sıralamasına göre ilk ve son sureleri hangileridir?

A) Nisâ-Tâhâ       B) Kevser-İhlas          C) Fatiha-Nâs        D) Alak-Nasr

 

10- Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir?

A) Şu’arâ        B) Kıyâmet       C) Bakara     D) Âl-i İmran

 

11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Kur’an’da sure geçişleri arasında besmele yer alır.

B) Kur’an’daki en kısa anlamlı cümlelere ayet adı verilir.

C) Ayetlerden oluşan her bir bölüme cüz denir.

D) Kur’an-ı Kerim 23 yılda tamamlanmıştır.

 

12-Kur’an-ı Kerim’in tek kitap haline getirilmesinde ve çoğaltılmasında görev alan ünlü hafız kimdir?

A) Zeyd b. Sâbit                B) Sâ’d b. Ubâde

C) Zeyd b. Harise            D) Ömer b. Hattab

 

13- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yaklaşık 23 yılda aşamalı olarak indirilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) İnsanların daha iyi anlayarak bilgileri zihinsel olarak özümsemesi
B) Ayetlerin kolayca ezberlenebilmesi ve yazılabilmesi
C) Toplumun ihtiyaçlarına ve gündemine uygun olarak indirilmesi
D) Topluca indirilme olanağının mümkün olmaması

14-“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, İman 22)

Yukarıda verilen Hadis-i Şerife dayanarak islam’ın nasıl bir din olduğunu söyleyebiliriz?

A)Savaş Dini      B) Barış Dini         

C)Sevgi Dinidir  D) Aşırıların Dini                                        

I-“...Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.”

II- “Namazı kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin”

15-Yukarıda verilen ayetler sırasıyla İslam Dininin hangi temel ilkeleriyle ilgilidir?

A) İman-İbadet                    B) İbadet-Ahlak

C) Ahlak-İbadet                   D) İman-Ahlak

 

16-Kur’an-ı Kerîm kaç ayettir?

A)6236                       B) 6136                C) 6336     D) 6666

 

17-Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin evrensel özelliklerinden değildir?

A)İslam, hükümleri tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir.

B) İslam’ın kuralları belirli bir bölge için geçerlidir

C) İslam’ın kuralları dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için geçerlidir

D)İslam Dininin tüm insanlara gönderilmesidir

18-............. Allah’ın Cebrail  vasıtasıyla peygamberlerine ilettiği emir ve yasaklar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

A) Vahiy         B) Akıl             C) Tevhid      D) Cennet

19- Aşağıdaki surelerden hangisinde iki adet besmele yer almaktadır?

A) Furkân       B) Kevser             C) Neml    D) Yasin

20- Hadis, Hz. Muhammed’in(s) sadece sözlerini, sünnet ise söz, fiil ve onaylarını içine alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sünnet olarak değerlendirilebilir?

A) “Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın!”

B) “Bizi aldatan bizden değildir.”

C) ”Temizlik imandandır.”

D) “Dünya ahiretin tarlasıdır.”

 

21- İslam’ın 1. temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim Kitapları          B) Tarih Kitapları       

C) Kur’an-ı Kerim         D) Sünnet       yazılısoruları.com

 

22- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an okunmasıyla da dinlenilmesiyle de sevap kazandırır.
B) Kur’an, günümüze kadar birçok değişikliğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir.
C) Kur’an vahiy yoluyla ve Cebrail vasıtasıyla gelmiştir.
D) Kur’an, nesilden nesile bize kadar tevatüren gelmiştir.

 

I-   610- 632 yılları arasında Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.
II-  Hz. Ebu Bekir döneminde tek kitap haline getirilmiştir.              
III-  Surelerin sıralanışını vahiy katipleri belirlemiştir.

23-Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) I ve II              C) II ve III           D) Hepsi

24-Sünnet aşağıdakilerden hangisini kapsar?

A) Söz             B) Fiil           C) Onay                        D) Hepsi

25-Kur’an-ı Kerim’in inen ilk ayetleri aşağıdakilerden hangisine yazılmamıştır?

A) Düz taşlar                  B) Deve kemikleri

C) Kâğıt                                        D) Ceylan derileri

26-Tevhit kelimesi “birlemek, bir şeyin bir olduğuna hükmetmek” demektir. Tevhit, Allah hakkında kullanıldığı zaman “eşi, ortağı ve benzeri olmayan bir ve tek varlık” demektir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid ile ilgili değildir?

A) “Sizin ilahınız bir tek İlah’tır.” (Bakara Suresi, 163. ayet.)

B) “De ki: O Allah bir tektir” (İhlas Suresi, 1. ayet.)

C) “Kim Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederse, Allah onu cehenneme asla göndermez ve mutlaka cennete koyar.” (Müslim, İman, 46.)

D) “Ey iman edenler! Hep birlikte barış (İslam) içinde olun. (Bakara Suresi,208. ayet.)

27-Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin her hiçbir kimseyi ayırt etmeksizin insana önem veren bir din olduğunu gösterir?

A) “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İmran suresi, 31. ayet.)

B) “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet.)

C) “Ahiret kazancını isteyenin kazancını artırırız; dünya kazancını isteyene de ondan veririz ama onun ahrette bir payı bulunmaz.” (Şûrâ suresi, 20. ayet.)

D) “...Kim bir kişiyi, haksız yere öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur...” (Mâide suresi, 32. ayet.)

Allah, insanı ancak gücünün yeteceği işle mükellef tutar...” (Bakara 285)

28-Verilen ayet İslam Dininin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Sevgi dinidir                    C) Kolaylık dinidir

B) Tevhid dinidir                  D) Evrensel dindir

 

I- İslam, hükümleri tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir. Hükümleri, belirli bir zaman dilimiyle sınırlı değildir.

 II-İslam’ın kuralları belirli belirli bir bölge ya da ülkede değil dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için geçerlidir.

III- İslam’ın bir başka bir özelliği de bir topluma, ırka, insan grubuna değil, tüm insanlara gönderilmesidir. İslamiyet Arap, Türk, Çinli, Hindistanlı, zenci, beyaz ayrımı gözetilmeksizin tüm insanlara hitap eden bir dindir.

29- Yukarıdakilerden hangileri İslam Dininin evrensel bir din olduğunu gösterir?

A) Yalnız I     B) I ve II              C) II ve III           D) Hepsi

 

230-Atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kainatta, ince ve baş döndürücü bir sanat göze çarpmaktadır. Bir harf kâtipsiz olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir şiir şâirsiz, bir iğne bile ustasız olmaz. O halde son derece mükemmel olan bu evren nasıl sahipsiz olsun? Yukarıdaki paragrafta hangisi ispat edilmiştir?

A)Melek         B) Peygamber                 C)Kader                 D)Allah

31- ........................ Allah’ın, peygamberler silsilesinin son halkasını teşkil eden Hz. Muhammed’e, Arapça olarak peyderpey, vahiy yoluyla ve Cebrail vasıtasıyla indirilmiş olan; nesilden nesile bize kadar tevatüren hiçbir değişikliğe uğramadan gelen, Mushaflarda yazılı, Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile sona eren, okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan ilahî kelamdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi konulmalıdır?

A) İncil                       B) Kader                 C) Fıtrat             D) Kur’ân-ı Kerîm

32-“Kur’an, tüm insanlar için hidayet kaynağıdır.” (Bakara suresi, 185. ayet.)

Yukarıdaki ayet İslam’ın özelliklerinden hangisiyle yakından ilgilidir?

A) Sevgi dinidir                    B) Tevhid dinidir

C) Fıtrat dinidir                     D) Evrensel dindir

33-Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur’an-ı Kerim aşağıdaki şehirlerden hangisine gönderilmemiştir?

A) Kûfe                        B) Bağdat                C) Londra       D) Tâif

34- Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in aslının değişmediğinin gösteren bir âyettir?

A) “Kur’anı biz indirdik; onu yine biz koruyacağız.” (Hicr, 9)

B) “...Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirilen kitaplara iman ediniz” (Nisa,136)

C) “Öğüt alsınlar diye Kur’an’da her türlü örneği verdik” ( Zümer, 27)

D) “Kur’an bütün insanlığa bir açıklamadır...” ( Ali İmran,138)

E) “...bu kitabı aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik” (Sa’d, 29)

35- Kur’anın ilk inen ayeti hangi emirde bulunur?

A) Yaz                        B) Yat                 C) Oku                   D) Ezberle

36- Kur’an’da yer alan ayetleri hiç yorum yapmadan birebir kelime kelime çevirmeye ne ad verilir?

A) Tercüme     B) Tefsir                C) Meal                D) Hatim

 

37- “İslam” kelimesinin anlamı nedir?

A) Huzur, barış, güven        B) Kolaylık

C) Aşırılık                       D) Hepsi

 

38-Kur’an kimin zamanında tek bir kitap haline getirilmiştir?

A) Hz. Osman            B) Hz. Ömer          C) Hz. Ali          D) Hz. Ebubekir

 

39- Kuran’da yer alan “Yedullâhi fevka eydîhim” ayetini “Allahın yardımı onlarla beraberdir” şeklinde yorumlayarak uzun uzun açıklarsak aşağıdakilerden hangisini yapmış oluruz?

A) Tercüme     B) Tefsir               C) Meal            D) Hatim

40- “Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmiş sayılır.” (Nisa Suresinin 80. Ayeti aşağıdaki kavramlardan hangisiyle yakından ilgilidir?

A) Hadis         B) Sünnet                C) Fıtrat     D) Tevatür

41- Aşağıdakilerden hangisi 6 Hadis Kitabından biri değildir?

A) Buhari-Câmi’                     B) Müslim-Câmi’

C) Tirmizi-Sünen                    D) Mâlik- Muvatta

Not: İlk 20 soru 2 puan, son 20 soru 3 puandır. 41. Soru 5 puan olup hediyedir. Başarılar dilerim..

Mustafa TANRIVERDİ

DKAB ÖĞRETMENİ


tag 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Allah namaza Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-01-08 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 15105 kez ve en son 2023-02-05 10:13:01 tarihinde görüntülenmiş.