9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

1. “İman edenlerle karşılaşınca ‘inandık’ derler, şeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) baş başa kaldıklarında ise ‘Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz.’ derler.” (Bakara suresi, 14. ayet) 
“Ey Peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla ‘iman ettik!’ diyenlerden ve Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. ...” (Mâide suresi, 41. ayet) 
Verilen ayetlerde asıl eleştirilen tutum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İkiyüzlü olmak         B) Zanda bulunmak 
C) Kusurları araştırmak     D) İyilikleri başa kakmak 
E) Emanete ihanet etmek

 

2. • “Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (Nahl suresi, 78. ayet) 
• “Bu (Kur’an), kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Bakara suresi, 2. ayet) 
Verilen ayetlerde; 
I. selim akıl,
II. doğru haber, 
III. salim duyular 
bilgi kaynaklarından hangilerine yer verilmiştir? 

A) Yalnız I.         B) I ve II.     C) I ve III. 
D) Yalnız II.         E) I, II ve III.

 

3. İslam’da iman-amel ilişkisi sıkça vurgulanarak, Müslümanların inançlarının gereğini yerine getirmeleri ve imanlarını davranışla desteklemeleri istenmektedir. 
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde sözü edilen durumla ilgilidir? 
A) “De ki, Allah’tan başka göklerde olsun yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez...” (Neml suresi, 64. ayet)
 B) “Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır.” (Tîn suresi, 6. ayet) 
C) “Düşünseler ya, ilk yaratılışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler.” (Kâf suresi, 15. ayet) 
D) “İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde ʽAllah’a ve ahiret gününe inandık.’ derler.” (Bakara suresi, 8. ayet) 
E) “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. …” (Nisâ suresi, 136. ayet)

 

4. İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle yükümlü kişiler, akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmalıdır. Bu özellikleri taşıyan kişilere mükellef denir. Mükellefin yapıp ettiği her fiilin dinde bir karşılığı vardır. Buna göre Allah’ın mükelleften yapmasını açık ve kesin olarak emrettiği fiiller olduğu gibi kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar da vardır. Bununla beraber dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın yapılması istenen veya terkedilmesi kınanmayan güzel işler olduğu gibi yapılması yasak olmadığı halde yine de yapılması hoş görülmeyen söz ve davranışlar da vardır. 
Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir? 
A) Mendub         B) Mekruh     C) Farz 
D) Sünnet         E) Haram

 

5. “Din akıl sahiplerini kendi iradeleriyle, peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur.” 
Şerif Cürcânî’nin din tanımında aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Tercih         B) Resul         C) Zaman 
D) Tebliğ     E) Vahiy

 

6. Bir gün Hz. Peygamber sahabe ile beraber bulunduğu bir sırada, aniden yanlarına elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah biri çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, kimse de onu tanımıyordu. Doğruca Hz. Peygamber’in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de uylukları üzerine koydu ve şu soruları sordu: (I) “- - - - nedir?” Hz. Peygamber, “Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın Resul’ü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, orucunu tutman ve gücün yeterse Kâbe’yi hac etmendir.” buyurdu. O kişi, ‘Doğru söyledin.’ dedi. Ardından (II) “- - - - nedir?” diye sordu. Resulullah, “Allah’a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere; hayrına şerrine inanmandır.” buyurdu. O kişi (yine) ‘Doğru söyledin.’ dedi. Ve tekrar sordu. (III) “- - -- nedir?” Resulullah: “Allah’a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür.” buyurdu. 
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramların hangileri getirilmelidir? 
          I          II           III 
A) İman    İslam    Fıtrat 
B) Tevhit  İslam    İhlas 
C) İslam    İman    İhsan 
D) İman    Hanif    İhsan 
E) İslam    İman    İhlas

 

7. Hz. İbrahim kavmine şöyle seslendi: “… Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben ortak koşanlardan değilim.” (En’âm suresi, 78 ve 79. ayetler) 
Bu ayetlerde Hz. İbrahim inanç konusunda kavminin hangi tutumuna karşı çıkmaktadır? 
A) Şirk           B) Riya     C) Fısk              D) Nifak         E) Nisyan

 

8. İbadetlerin Allah katında makbul olması için bazı ilkelere uyulması gerekir. Bunlardan bazıları; 
• İbadetlerin yalnızca Allah’ın emrettiği ve Hz. Peygamber’in açıklayıp gösterdiği şekilde yapılması esastır. 
• İbadetlerin geçerliliği ve manevi fayda vermesi ancak samimiyetle yapılmasına bağlıdır. 
Bu metinde,
 I. Niyet       
II. İhlas         
III. Devamlılık 
IV. Kur’an’a ve sünnete uygunluk
ilkelerden hangilerine değinilmiştir? 
A) Yalnız I.         B) II ve IV.    C) I ve III.
D) I, II ve III.         E) I, III ve IV.

9. İbadetler yapılışlarına göre bedenle yapılanlar, mal ile yapılanlar ve hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. 
Buna göre, 
I. Malın zekâtını vermek. 
II. Ramazan ayında oruç tutmak. 
III. Ömründe bir defa hacca gitmek. 
IV. Beş vakit namazı zamanında eda etmek. 
ibadetlerinden hangileri yapılışlarına göre aynı kategoride yer almaktadır? 
A) Yalnız I.         B) I ve II.     C) I, III ve IV.
D) I, II ve III.         E) II ve IV. 

 

10. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. 
Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 
(Nisâ suresi, 36. ayet) 
Verilen ayetten aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? 
A) Allah tevhidi zedeleyen davranışları yasaklar.
B) İslam’da iman ile ibadetler ayrılmaz bir bütündür. 
C) Kur’an iyilik yapmanın ibadet olduğunu bildirir. 
D) Yapılan iyilikleri anlatmak, başkalarını da iyilik yapmaya teşvik eder. 
E) Allah tevazu sahibi olunmasını ister.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının özelliklerinden biri değildir? 
A) Bölünme kabul etmeyen bir bütünlüğe sahiptir. 
B) İnsanların kendi çabalarıyla ortaya çıkan ilkelerdir. 
C) Benimsenmesi insanların hür iradelerine bırakılmıştır. 
D) Korku ve ümit arasında yaşamayı öğütlemektedir. 
E) Akıllı her insanın anlayabileceği kadar açık ve sadedir

 

12. Aşağıdakilerden hangisi dinî inancın bireysel faydalarından biri değildir? 
A) Toplumsal düzenin devamını sağlaması 
B) İnsanı bencilce davranmaktan kurtarması 
C) Sıkıntılara karşı insanın direncini artırması 
D) Hastalık ve felaketlerde teselli kaynağı olması 
E) Hayatı düzenli ve planlı yaşamaya yardımcı olması

 

13. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumuna etki eden örf ve âdetlere örnek değildir?
A) Ad koyma        B) Taziyede bulunmak
C) Bayram ziyareti        D) Namaz kılmak 
E) Evlilik töreni

 

14. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumu ve kaynağı ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Uzun bir tarihî süreçte oluşur.
B) Oluşumunda çeşitli unsurlar rol oynar.
C) Oluşumunda en etkili unsurlardan biri dindir. 
D) Oluşumunda en önemli ortam ailedir.
E) En önemli kaynağı kişinin bireysel tercihleridir.

 

15. Kişisel ve sosyal yaşamda düzeni temin eden, hukuk ve eşitlik prensiplerine uygun yaşamayı sağlayan ahlaki bir değerdir. Özellikle toplumsal hayatta barışın, birlik ve beraberliğin kaynağıdır. Bu değerin olmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler, haksızlık, zulüm ve kaos olur.
Hakkında bilgi verilen temel insani erdem ve değer aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sorumluluk    B) Hikmet    C)  Adalet 
D) Şecaat        E) İffet

 

16. "Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır,(kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun." (İsra suresi, 29. ayet.)
Bu ayette yerilen kötü davranışlar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Cimrilik- Korkaklık     B) İsraf- Korkaklık     
C) Cimrilik-  Zulüm        D) Cimrilik - israf     
E) İsraf- Zulüm

 

17. “Değerler ahlaki açıdan iyi ve kötü, sanatsal açıdan güzel ve çirkin, dinî açıdan helal ve …… kavramlarıyla tanımlanır.”
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Haram        B) Kültürel    C) Tarihi
D) Bilimsel    E) Adetler

 

18. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumuyla ilgili olarak yanlıştır?
A) Bireyde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar.
B) Değerlerin oluşumunda en önemli unsur kişinin benimsediği dindir.
C) Değerlerin oluşumunda örf ve âdetlerin etkisi yoktur.
D) Birey, doğup büyüdüğü toplumun dinî, ahlaki ve hukuki değerlerinden etkilenir.
E) Kişinin yaşadığı sosyal çevre, toplum ve aldığı eğitim değer anlayışın etkiler.

 

19. Aşağıdakilerden hangisi temel değerlerden biri değildir?
A) Hikmet    B) Adalet        C) İffet
D) Şecaat        E) Zimmet 

 

20. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.”
Yukarıdaki hadisi de göz önünde bulundurarak gençlerde değer oluşumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsan, hayatını anlamlandıran değerlerle ilk olarak ailede karşılaşır.
B) Babanın çocukların ahlaki değerleri kazanmasında hiçbir rolü yoktur.
C) İslam anne babaya çocuklarına ahlaki değerleri kazandırma sorumluluğu yükler.
D) Gelecek nesillerin iyi yetişmesini isteyen toplumların temel değerlerine sahip çıkmaları gerekir.
E) Anne baba sahip oldukları değerleri çocuklarına davranışlarıyla aktarır

 

21. “Haramdan uzak durma, kötü söz ve çirkin işlerden kaçınma anlamlarına gelen ahlaki değerdir. Mahremiyet duygusu bu ilke içerisinde yer alır.”
Yukarıda tanımı verilen temel değe aşağıdakilerden hangisidir?
A) İffet        B) Şecaat        C) Nezaket
D) Adalet        E) Hikmet


tag 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz 9 din sorusu çöz test çöz

2021-03-30 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1236 kez ve en son 2023-10-02 08:08:28 tarihinde görüntülenmiş.