12.Sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları ve cevapları

12.Sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları ve cevapları

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI SINAV SORULARI

1.   I.   Dışarısı kimin kayıp ülkesi

II. Bu pencere, bu resmi nasıl çizdi

III. Tuhaf, hâlâ yaşıyor, anlamsızca

IV Bu şehir, neyiniz oluyor sizin

V.  Ben ölüyken kimsesizdim

Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde isim ve zamir bir arada kullanılmıştır?

A) I. ve II.              B) I. ve IV               C) III. ve IV.                D) II. ve V                    E) IV ve V

 

2.   I.Ülkemizdeki yoksulların durumu gerçekten içimizi karartıyor.

II.   Elinde götürdüğü cam vazo aniden yere düştü.

III. Ekmek kavgası onurlu bir yaşam için yapılır.

IV Belediyemiz, artık, çöpleri plastik torba içinde topluyor.

V.   Sana davulun sesi her zaman hoş gelir zaten.

Yukarıdaki cümlelerde geçen ad tamlama­ları ikişerli eşleştirilirse hangisi dışarıda ka­lır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV               E) V

 

3.   I.    Kefenim koynumda,  ipim boynumda benim

II.   Ferman padişahımın ve mülk de onun

III. Ne kadar korksam da teşhir edilmekten

IV Her işin başı, kuyruğudur bir sonun

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    I. dizede tamlayanı ortak bir isim tamla­ması

B)    I. ve II. dizede kişi zamiri

C)    II. dizede tamlananı düşmüş isim tamla­ması

D)    IV dizede birden fazla belirtili isim tam­laması

E)    IV dizede belgisiz zamir

 

4.   Sabahları canlanır adeta Sirkeci. Güvercin sesleri, yukarıdan aşağıya doğru inen gaze­te satıcısı çocukların çığlıkları... Tramvay çınlamalarına karışan vapur düdükleri; iç­lerine kapanık taşralıların otellerden çıkarkenki, inançlı ama çekingen tavırları, işleri­ne koşuşturmaları; sütçülerden, muhallebi­cilerden yayılan tatlı, az yanık süt kokusu; dingin İstanbul'u simgeler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    Tamlayanı başka bir ad tamlaması tara­fından nitelenmiş isim tamlaması

B)    Birden fazla belirtisiz isim tamlaması

C)    Sıfatla nitelenmiş ad tamlaması

D)    Tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiş isim tamlaması

E)    Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması

 

5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç ayrı türden zamir kullanılmıştır?

A)    Bunları yaptığımı onun dışında kimse görmemişti.

B)    Kimsesi olmadığından ona biz bakıyoruz.

C)    Kendini suçlayan, herkesi bağışladığını söyledi.

D)    O, başkalarının işine burnunu sokmaya bayılır.

E)    İşte, kendimiz için düşündüğümüz dün­ya bu!

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur?

A) Toplantıdaki davranışları ile şimşekleri üzerine topladı.

B) Onu hiç böyle görmemiştim. Yüzünden dökülen bin parçaydı.

C) O, sınırı iyice aştı; onun zincirini çekmek gerekiyor.

D) Üzerine aldığı her işi, yarım yanlış yapıyor.

E) Kalkıştığım her işte, her zaman bana destek oldu.

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği, uzmanlarca tartışılacak.

B) Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçluların cezalandırılmasını istedi.

C) Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını,basın aracılığıyla duyuracaklarını belirtti.

D) Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın, onların çözümünü kolaylaştıracağı sonucuna varıldı.

E) Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle alınması gerekli önlemler yetkililere bildirildi.

 

8- I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir.
III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
 A)Hikaye              B)Fabl           C)Roman              D)Masal              E)Günlük

 

9. Olmuş ya da olması mümkün olayları yoğun olarak an­latan kısa yazılardır. Bu türde olaylar ve şahısların ha­yatları uzun uzadıya anlatılmaz. Hayatın olaya ve bir duruma bağlı kısa bir kesiti verilir. Olayın ayrıntılarına pek inilmez. Bu türün ilk örneği, Boccacio'nun "Decameron" adlı eseridir.

Bu parçada sözü edilen düzyazı türü aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Roman         B) Masal        C) Fabl         D) Hikâye         E) Dram

 

10. Bize Tanzimat'tan sonra Fransız edebiyatından çeviri­ler ile giren --- yerini; eskiden edebiyatımızda destan­lar, efsaneler, halk hikâyeleri tutuyordu. Bu türde kişiler çoktur, kişilerin hayatlarının her dönemi anlatılır ve olayların ayrıntılarına yer verilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) tiyatronun            B) romanın               C) fablın         D) masalın          E) hikâyenin

 

11-Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir?

A) Yanlışlık           B) Yavrulamak           C) Yöneltilen           D) Yakınlık           E) Yaşamak

 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?

A) Sen yoktan anlamaz mısın?

B) Gürel, bu karışık işi yoluna koyar.

C) Dikkatli sil de yırtma kâğıdı.

D) Kimi böceklerin kıskaçları çok güçlü oluyor.

E) Sergideki eşyalara elinizi sürmeyiniz.

 

13-"–men" yapım eki, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Gözetmen, öğrencisini sert bir dille uyardı.

B) Dün yazısını okuduğum eleştirmen güzel bir konuya değinmiş.

C) O evcimen bir insana benziyor.

D) Yönetmen, oyunun kurallarını aktörlere anlatıyordu.

E) Türkiye'de artık seçmen bilinçlenmeye başladı.

 

14- Artık her gün o kahvedeydim. Altı yedi kadar müşterisi var­dı. Hiçbir gün bu sayıyı geçtiğini zannetmiyorum. Onların ne yüzü, ne kılığı hatırımda... Esasen sokakta onları görseydim anımsamazdım. Onlar ancak o kahvede, kirli sarı duvar­ların arasında mevcuttular.

Olaya bağlı bir metinden alınan yukarıdaki parçada olay hangi bakış açısıyla anlatılmıştır?

A)   Gözlemci anlatıcının bakış açısıyla

B)   Kahraman anlatıcının bakış açısıyla

C)   İlahî bakış açısıyla

D)   Yazarın bakış açısıyla

E)    Okurun bakış açısıyla

 

15 -9. Hariciye Koğuşu, yaşanan olayların, izlenimle­rin, duygu ve düşüncelerin kahramanın ağzından anlatıldığı bir ben romanıdır. Romanın kahramanı 15 yaşındaki hasta bir gençtir. Romanda gencin psikolojik çözümlemesi başarıyla yapılmıştır. Bu yönüyle eser, psikolojik bir romandır. Olaylar 15 yaşındaki genç üzerine kurulsa da Nüzhet ve Doktor Ragıp da romanın önemli kişileridir. An­cak bunlar ikinci planda ve silik olarak bırakılmış­tır. Hasta gencin, kaldığı konakta Nüzhet'e duy­duğu karşılıksız sevgi, romanın okunurluğunu olumlu yönde etkilemiştir.

 

Bu parçada 9. Hariciye Koğuşu adlı romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)   Yaşananların birinci şahsın ağzıyla anlatıldığı bir üslubunun olduğuna

B)   Ana kahramanının hasta bir genç olduğuna

C)   Hasta gencin, yazarın kendisi olduğuna

D)   Psikolojik çözümlemelerin ağırlıkta olduğuna

E)    Gencin karşılıksız sevgisinin, romanın okunurluğuna katkı sağladığına

 

16-  A! Çok sevindim buna.

        Ne güzel bir çocuk bu böyle!

Bu cümlelerde dil hangi işlevinde kullanılmıştır?

A)   Heyecana bağlı işlevi

B)   Dil ötesi işlevi

C)   Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D)   Göndericilik işlevi

E)    Kanalı kontrol işlevi

 

17. Şiir, kişisel sorun anlatma aracına indirgenemez. Anlatılanlar ozanın içinde bulunduğu özel koşullara tıpatıp uysa bile, dahası şair "Evet, bu şiirde ben kendimi anlattım." dese bile, şiirin özünü ilgilendirmez bu. Nice halk şiirini, son dizelerde şair adını belirttiği için mi okuruz? Yani özel yaşamları konusunda bilgi edinmek için mi? Elbette ki hayır. Bir şiiri şiir olarak çekici kılan şey, sunduğu iletinin düzenleniş biçimidir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Şair, şiirde kendi sorunlarından yola çıkarak toplumun problemlerini anlatmayı amaçlar.

B)Şiir, okuyucuya mesaj verme amacına uygun bir tür değildir.

C)Şiiri etkili kılan unsur konusu değil, konuyu işlerken söz­leri diziş biçimidir.

D)Şiir, bireysel konuları işlemeye başladığında toplumdan uzak, soyut bir sanat olur.

E)Şiirde adı geçmese bile, gerçek şair üslubuyla kendini belli eder.

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde, "Sınıftaki herkes, testin iki sorusunu yanlış cevaplamışlardı." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Bu mevsimde ağaçların aşılanması gerekir.

B)Hemen hemen her sanatçı, sanat yaşamlarında ünlü sanatçıları örnek almışlardır.

C)İnsanların başarılarını anlamak için sözlerine değil, yap­tıklarına bakılmalıdır.

D)Kültürün önemli bir bölümünü dile dayalı eserler oluşturur.

E)Hiçbir düşünce özgün değildir, hepsi başka düşün­celerin sentezidir.

 

19. Okuma alışkanlığı kazanmış insanlar, okumaktan uzak kal­dıklarında rahatsızlık duymaları kaçınılmazdır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)Yanlış anlamda sözcük kullanımı

B)Özne eksikliği

C)Gereksiz sözcük kullanılması

D)Tamlayan eki eksikliği

E)Gereksiz iyelik eki kullanılması

 

20. İlgeçler, diğer sözcüklerle birleşerek sıfat ya da belirteç görevini üstlenir.

Aşağıdakilerden hangisinde "kadar" ilgeciyle oluşturul­muş söz grubu ötekilerden farklı görevdedir?

A)Sen gelinceye kadar her şey çok sessizdi.

B)Akşama kadar bu işleri bitirmeliyim.

C)Kafasında ceviz kadar bir şişlik oluşmuştu.

D)Senin kadar matematik bilemediğim için problemi çöze­medim.

E)Bu kasaba kadar sessiz başka bir yer bilmiyorum.

Başarılar Dilerim

Şehmus CENGİZ  

Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Öğretmeni 


tag 12.Sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları ve cevapları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz lise 4

2014-01-10 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 11670 kez ve en son 2024-06-25 01:09:47 tarihinde görüntülenmiş.