11. Sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları

11. Sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları

A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(40 puan)

   1. Türk ordusunun genel özellikleri nelerdir?(En az dört madde yazınız.)

    2. Türk Devletlerinde Devletin halka karşı görevleri nelerdir?( En az dört madde yazınız.)

3. Türk İslam Devletlerindeki divanın görevlerini yazınız?

4. Türk İslam Devletlerindeki ’’Gaza ve Cihat’’ anlayışından kısaca bahsediniz.

B. Aşağıdaki Cümlelerde Boş Bırakılan Yerleri Uygun Kelimelerle doldurunuz. (20 puan)

1-İlk Türk Devletleri’nde millete ……………. Denirdi.

2-Selçuklularda hanedan üyesi olmayan valiye …………… denir.

3-İlk Türk Devletlerinde ……………… oksızlık denilmiştir.

4-Türk İslam Devletlerinde atabeyler ………………. Yetiştirilmesinden sorumluydu.

5-Osmanlı Devleti’nde II.Mahmut …………. Senedi ittifak imzalayarak yetkilerini ilk kez sınırlandırdı.

6-Osmanlı Devleti’nde …………….. işlerine kadı bakardı.

7- 751 yılındaki ………..  Savaşı’nın kazanılmasıyla İslamiyet Türkler arasında hızla yayıldı.

8- Selçuklu Devleti’nde Nizamiye Medreselerini vezir ……………….. kurmuştur.

9- Osmanlı Devleti’nde Eyaletlerin yönetiminden ……………….. sorumluydu.

10- Osmanlı Devleti’nde …………. İşlerden Defterdar sorumluydu.

       C- Aşağıdaki sorularda doğru şıkları işaretleyiniz? ( 40 puan)

1-Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devlet teşkilatında yer alan unsurlardan değildir?

Din          B) Halk             C) Bağımsızlık             D) Ülke                        E) Teşkilatlanma


 

2)   Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi.
Bu bilgilere göre göçler Türkler üzerinde hangi yönde doğrudan etkili olmuştur?
 

A)   Teşkilatçılıklarında                                             B)   Hayvancılıkta ilerlemelerine
C)   Gittikleri coğrafyada hakimiyet kurmalarına      D)   Savaşçılık özelliklerinin gelişmesine

E)   Türk birliğinin kurulmasına

 

3) Türk-İslam Devletlerinde Sultan unvanını ilk kez kullanan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A)Sultan Mesut           B) Gazneli Mahmut            C) Tuğrul Bey              D) Sultan Melikşah      E) Sultan Sencer

4)   I.   Mete Çin topraklarına girmeyip Çin’ i baskı altında tutmayı tercih etmiştir.
   II. Uygurlar farklı dinlere girmelerine rağmen dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullandılar.
   III.  Karahanlılar İslam’ ı benimsemelerinden sonra bile Türk dilini kullanmışlardır.    
Bu durumda, aşağıdakilerden hangisinin korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır?
 

A)   Yönetim biçiminin               B)   Milli benliklerinin       C)   Toprak bütünlüğünün       D)   Adalet ve hoşgörünün
E)   İnanç sisteminin

5)   I- Yeniçeri Ocağının kaldırılması   II- Avrupa’da geçici elçiliklerin açılması     III- Bakanlıkların kurulması

 Yakarıda verilen maddelerden hangisinin  II.Mahmut ile ilgisi yoktur?

A) I                  B) I- II           C) II – III            D) II         E) I-III   

6. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde “Ülke hükümdar ve çocuklarına aittir” şeklinde kanun yapılırken; Fatih döneminde ise ‘’ Devletin nizamı için kardeş katli vaciptir’’ şeklinde kanun yapılmıştır.

Buna göre Osmanlı Devleti neyi amaçlamaktadır?

A) Fetihleri hızlandırmak              B) Divanın yetkilerini kısıtlamak       C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek   

D) Tımar sistemini düzenlemek    E) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak

7. I-Merkezde padişahın yanında bulunurlardı. II- Askerlikten başka bir  işle uğraşmazlardı.

   III- Üç ayda bir ülufe denen maaş alırlardı.

Osmanlı Devleti’nde yukarıda bahsedilen ordu hangisidir?


A) Topçular        B) Yaya ve Müsellemler       C) Lağımcılar        D) Tımarlı Sipahiler    E)Yeniçeriler

8.
•   Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur
• Orduda  İlk defa onlu sistemi uygulamışlardır.
•   Vatan sevgisinden ilk defa bahsetmişlerdir.
Yukarıdaki özellikleri bahsedilen Türk Devleti hangisidir?
A)Göktürkler                          B)Uygurlar                 C)Sakalar            D) Hunlar    E) Selçuklular

9.Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletleri’ndeki hükümdarlık sembollerinden değildir?
A) Otağ               B) Örgün            C) Toy                           D) Sancak                      E)Hutbe            

10. Aşağıdaki Devletlerden hangisi Türk İslam Devletleri’nden değildir?
A) Göktürkler    B) Büyük Selçuklu Devleti     C) Karahanlılar      D) Gazneliler     E) Anadolu Selçuklu Devleti

                                                         

                                                       Sınav Süresi 40 Dakikadır.                           
                                                                   Herkese Başarılar...


tag 11. Sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2022-10-31 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 572 kez ve en son 2024-07-22 14:13:40 tarihinde görüntülenmiş.