11. Sınıf felsefe dersi 2. dönem 2. yazılı değerlendirme soruları (A)

11. Sınıf felsefe dersi 2. dönem 2. yazılı değerlendirme soruları (A)

YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ 11. SINIF FELSEFE DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI (A)

1. Nihilizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Toplumsal birlik ve beraberliği sağlayan kuralları desteklediği

b) Toplumun birey üzerindeki hiçbir baskısını kabul etmediği

c) Her türlü siyasal düzeni reddettiği

d) İdeal bir düzenin olamayacağını savunduğu

e) Bireyi ve bireysel değerleri önemsediği

 

2. Ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) İdeal bir düzeni ifade ettikleri

b) İçinde bulundukları çağın kötü durumlarını eleştirdikleri

c) Yaşanılan düzenden farklı, başka bir siyasal düzen tasarladıkları

d) Alternatif bir yaşam ve dünya sundukları

e) Var olan siyasi- sosyal sistemi, iyi ve kötü yönleriyle destekledikleri

 

 3.   * Hobbes’a göre, insan bencildir ve onun bütün eylemleri bu bencil doğasının arzularını tatmin etmeye yöneliktir. Bu durum, çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürekli savaş halinde olmasına yol açar. İnsanları bir arada tutabilmek için, devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır.
      * Locke insanların doğaları gereği iyi olduğunu, bunun sonucu olarak, ilişkilerinin iyi niyet, yardımlaşma ve işbirliğine dayandığını ileri sürer. İnsanlar arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülebilmesi, tek bir gücün değil, çoğunluğun egemen olduğu bir devlet düzeniyle mümkündür.
     Bu bilgilere göre, Hobbes ve Locke’ın devlet    anlayışlarındaki fark, aşağıdakilerden hangisinin  farklı oluşundan kaynaklanmaktadır?

A) İnsanlığın geleceğiyle ilgili beklentilerinin
B) İnsanın psikolojik yapısı ve özelliklerine ilişkin görüşlerinin
C) Yaşadıkları çağa egemen olan siyasi görüşlerin
D) Toplumsal düzenlemelerin gerekli olup olmadığı konusundaki inançlarının
E) Çevrelerindeki insanlarla karşılıklı ilişkilerinin

 

4. Ahlaki eylemin amacını, mutlu olmaya bağlayan Sokrates’e  göre, ahlaklı olmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herkesi sevmek            b) Tanrı buyruğuna uymak                 c) Bilgili olmak          d) Hayattan haz almak     e) Ortaklaşa koyulmuş kurallara uymak

 

5. ”Zihinde tasarlanmış bir takım ilkelere göre oluşturulmuş, aynen gerçekleştirilmesi olanaksız olan hayali toplum şekli”ne ne ad verilir?

a) Sosyalizm   b) Karmaşa   c) Ütopya      d) Sivil toplum      e) Meşruiyet

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerden biri değildir?

a) Eşitlik    b) Özgürlük   c) Adalet  d) Sivil toplum    e) Hukukun üstünlüğü

 

7. Platon, devleti organizmaya benzetmiş ve “İnsan bir mikro organizma, devlet ise makro organizmadır” sözünü ortaya atmıştır. Buna göre devlet, nasıl oluşmuştur?

a) Toplumsal sözleşme ile                b) Toplumun ortak iradesi ile           c) Doğal düzenin devamı olarak     d) İnsanların özgür iradeleri ile           e) Zora, güce dayanarak

 

8. Aşağıda yer alan sorulardan hangisi siyaset felsefesi kapsamında ele alınmaz?

a) İnsan bilgisinin kaynağı nedir?     b) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri nelerdir?      c) İktidarın kaynağı nedir?        d) İktidarın meşruiyetinin ölçütü nedir?         e) Sivil toplum nedir? Gerekli midir? yazılısoruları.com

 

9. Devleti yapay bir varlık olarak gören J. J. Rousseau’ya göre devletin temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

a) Eşitlik ilkesi                         b) Toplumsal sözleşme             c) İnsan doğası     d) Egemen sınıfın çıkarları       e) İnsanı, ahlaki yönden olgunlaştırma isteği

 

10. Aşağıdakilerden hangisi demokratik hükümetin özelliklerinden biri olamaz?

a) Halk, yöneticileri seçimle işbaşına getirir

b) Yöneticiler de mevcut yasalar karşısında sorumludurlar

c) Mecliste birden çok siyasi parti bulunur

d) Hükümet, anayasayı istediği gibi değiştirebilir 

e) Meclis, devleti halk adına yönetir

 

11.  “İnsan yaratılışı, tam bir eşitliğe razı olmaz; çünkü eşitlikte adalet yoktur. Her insan, bazı ufak imtiyazlara ihtiyaç duyar ve bunu ister.” Diyen biri, aşağıda verilen ideal düzen çeşitlerinden hangisini reddeder?

a) Sosyalizm   b) Liberalizm     c) Demokrasi     d) Teokrasi      e) Hukuk devleti

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin özelliklerinden biri değildir?

a) Bürokratlar atanmış değil, seçilmiş kişilerdir

b) Yazılı kurallara ve yaptırımlara göre çalışması

c) Görevliler kadrosunun, süreklilik arz etmesi

d) Görev dağılımının, işbölümü ilkesine göre yapılması

e) Çalışma geleneğinin, yazılı belgelere dayanması

 

13. Liberalizm, Avrupa’da 18.yy.da ortaya çıkmış olan siyasi- sosyal- ekonomik bir akım; bir toplumsal projedir.Aşağıdakilerden hangisi Liberalizm’in temel görüşüdür?

a) İdeal devlet düzeni kurulamaz.

b) Devlet, insanları her alanda özgür bırakmalıdır.

c) İktisadi anlamda gelişmişlik eşitlikle mümkündür

d) Devletin temelindeki ilke adalet olmalıdır.

e) Devlet, ekonomik açıdan zayıf olan toplum kesimlerine destek sağlamalıdır.

 

14. “Toplumsal düzen, devlet, tüm değerler ve otoriteler yıkılarak, bireysel irade egemen kılınmalıdır.” Diyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marksizm     b) Anarşizm   c) Ütilitarizm  d) Hedonizm     e) Determinizm

 

15. Aşağıdakilerden hangisi siyaset  felsefesinin konusu olamaz?

a) İktidarın kaynağı        b) Bireyin temel hakları      c) Tanrının var olup olmadığı      d) Birey- devlet ilişkisi   e) İdeal düzen

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin konusuna girer?

a) Güzellik               b) Estetik yargıların niteliği       c) İyi ile kötünün ölçütü                      d) Varlığın özü       e) Doğru bilginin kaynağı

 

17. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetimde görülmez?

a) Sosyal adalet   b) Güçler birliği     c) Baskı grupları      d) Seçme- seçilme hakkı      e) Parlamento

 

18. Anarşist- nihilist bir düşünür olan Nietszsche, ahlak kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kabul etmez?

a) İnsan davranışlarını kısıtladığını    b) İnsanı yaşamında pasif kıldığını       c) İnsan yaşamından çıkarılması gerektiğini      d) İnsanı mutluluğa götürebileceğini     e) İnsan doğasına aykırı olduğunu

 

19. Aşağıdakilerden hangisi ‘Ortak estetik yargılar vardır’ görüşünü destekleyen bir açıklamadır?

A)Estetik beğeni, insandan insana değişen öznel yargıların ürünüdür.

B)Sanat, hayal gücünden kaynaklanan yaratımlardır.

C)Sanat eserinin değeri bilimsel çalışmalara konu olamaz.

D)Güzel, objenin bir niteliği değil, insanın ona yüklediği bir değerdir.

E)Çıkar gözetmeden nesneye yönelen, ondaki güzelliği görür

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?

a) İyilik ve kötülüğün ölçütü nedir?  b) İnsan, eylemlerinde özgür müdür?  c) Evrensel ahlak yasası var mıdır?   d) Evrende düzen var mıdır?   e) İnsan eylemlerinin kendisine yöneldiği amaç nedir?

 

21. Sanatta, aklın ilkeleri  , genel –geçer kavramlar yerine kişisel duygu ve yeteneğe dayalı eser ve bilgi üretme söz konusudur.

Bu açıklamadan hareketle , sanatın hangi özelliğine ulaşabiliriz?

A)Estetik oluşu  B)Öznelliği   C) Tek oluşu   D)Taklit oluşu  E)Haz verici oluşu

 

22. Bilgelik ahlakını, bilgiyi ve bilgili kişileri iyiliklerin kaynağı olarak gören, bilgi sayesinde insanların ahlaklı ve mutlu olacaklarını savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sokrates  b) Platon c) Sartre d) Kant e) Epiküros

 

23. “Birey ve toplum, devlet içindir. Devlet, en yüksek amaçtır; gerektiğinde bireyler ve toplum, devlet düzeni için feda edilebilir” diyen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sosyalizm b) Kapitalizm c) Faşizm d) Liberalizm e) Teokrasi

 

24. Kant’a göre bir nesnenin güzel olduğunu söylemek, kişisel bir yargıda bulunmaktan öte bir anlam taşır. Çünkü insan bir şeyi güzel bulduğunda, herkesin o şeyi güzel bulmasını bekler.Buna göre, Kant’ın güzellik anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Kişisel beğeniden kaynaklanır.    B. İyilik ve doğrulukla ilişkilidir.  C. Faydacı bir yaklaşımın ürünüdür.   D. Evrensel bir nitelik taşır.   E. Tamamen deneyime dayalıdır.

 

25.HEDONİZM ‘in en önemli temsilcisi kimdir ?

a) platon   b) Kıbrıslı zenon    c) elalı zenon     d) protagoras     e)epikuros 


tag 11. Sınıf felsefe dersi 2. dönem 2. yazılı değerlendirme soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz değil Toplum Kant

2016-04-06 tarihinde murat6317 tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 5733 kez ve en son 2024-05-20 19:43:48 tarihinde görüntülenmiş.