11. Sınıf Felsefe Dersi Sorumluluk Sınavı (Cevap Anahtarlı)

11. Sınıf Felsefe Dersi Sorumluluk Sınavı (Cevap Anahtarlı)

11. SINIF FELSEFE DERSİ SORUMLULUK SINAVI 
 
1. MÖ 6.yy-MS 2.yy arasında doğa filozoflarının açıklamalarında varlığı düzenleyen maddesel ilke (ilk neden) hangi kavramla ifade edilmiştir?
A) İdea    B) Logos    C) Arkhe
D) Oluş    E) Değişim
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ (MÖ 6.yy-MS 2.yy) dönemi filozoflarından biri değildir?
A) Thales     
B) Herakleitos
C) Anaksimenes     
D) Anaksagoras
E) Descartes
 
3. Antik Yunan filozoflarından olan Herakleitos “Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” sözüyle aşağıdakilerken hangisini vurgulamıştır?
A) Hiçbir şeyin var olmadığını
B) Varlığın durağan olduğu
C) Varlığın yokluktan meydana geldiğini
D) Varlığın sürekli bir değişim içerisinde olduğu
E) Var olan şeylerin algılanamayacağını
 
4. Aristoteles’in görüşlerine göre insanın toplumsalyaşamdaki refahı neye bağlıdır?
A) İyi yönetim
B) Cömertlik
C) Bilgelik
D) Güç ve nüfuz   
E) Çoğunluğun idaresi
 
5. Platon’un “Devlet” adlı eserindeki görüşleri dikkate alındığında devleti yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesinin koşuludur?
A) Topluluğun erke itaat etmesi
B) Yöneticilerin filozof olması
C) İnsanın toplumsal yaşama uyumu
D) Yurttaşların eğitimden geçmesi
E) İnsanların seçkin bir zümre tarafından yönetilmesi
 
6. MS 8.yy-MS 15.yy arasındaki dönemi kapsayan ve Hristiyanlığın öğretilmesi için okullaşma hareketinin gerçekleştiği Hristiyan felsefesi dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patristik Dönem B) Skolâstik Dönem
C) Açılım Dönemi D) Gelişim Dönemi
E) Apoloji
 
7. Ustanın biri ormanda gezerken yaşlı bir ağaca rastlar. Ağacın dallarını keser, toplayarak atölyesine götürür. Dalları yontar ve şekil verir. Sonunda bir sandık yapar. Metinde geçen “usta” ve “sandık” kavramları Aristoteles’in aşağıda verilen hangi nedenleriyle sırasıyla karşılık gelmektedir?
A) Fail neden-Formel neden
B) Maddi neden-Ereksel neden
C) Ereksel neden-Maddi neden
D) Maddi neden-Formel neden
E) Fail neden-Maddi neden
 
8. “Akıl almaz (saçma) olduğu için inanıyorum.” yargısında bulunan Hristiyan düşünürü Tertullian neyi vurgulamıştır?
A) İnancın önemsizliğini
B) Aklın önemini
C) Aklın yetersizliğini
D) Tanrının olmadığını 
E) Akıl ile inancın uyumunu
 
9. “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” diyen filozof Protagoras aşağıdaki düşüncelerin hangisinin temsilcisidir?
A) İdealizm (Düşüncecilik)
B) Nihilizm (Hiççilik)
C) Rasyonalizm (Akılcılık)
D) Realizm (Gerçekçilik)
E) Rölativizm (Görecelilik)
 
10. “İnsanların zaman içinde davranışları değişse bile ahlaki değerlerinin değişmediğini, sorgulanmamış yaşamın yaşamaya değmez olduğunu ve kötülüğün bilgisizlikten kaynaklandığını düşünür.” Verilen açıklama hangi Antik Yunan filozofuna aittir?
A) Platon B) Aristoteles     C) Thales
D) Sokrates E) Herakleitos
 
11. Aşağıdakilerden hangisi MÖ 6.yy- MS 2.yy dönemi ile ilgili bir madde değildir?
A) İlk neden ve değişim problemi
B) Sokrates’in bilgi anlayışı
C) Skolâstik dönem
D) Platon’un İdealar Kuramı
E) Sofistler’de bilgi ve ahlak   
 
12. “Bütün uluslar mutluluğa ulaşmak için birbirlerine yardım ederlerse dünya, erdemli bir dünya olur. En yetkin devlet insanlığı kuşatan dünya devletidir.” Farabi’nin bu görüşü felsefenin hangi alanıyla ilgilidir?
A) Varlık B) Siyaset C) Din
D) Ahlak E) Bilgi
 
13. Devleti canlı organizma gibi doğan büyüyen ölen bir varlık olarak düşünen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazali      B) Razi      C) İbn Arabi
D) İbn Becce      E) İbn Haldun
 
14. “İbn Sînâ varlığı üçe ayırır: zorunlu, mümkün olan ve mümkün olmayan varlıklar.” İbn Sînâ aşağıdakilerden hangisini zorunlu varlık olarak görür?
A) Canlılar      B) Yaratıcı    C) İnsan       
D) Bitkiler E) Melekler
 
15. Aşağıdakilerden hangisi MS 2.yy-15.yy felsefi dönemine ait bir problem değildir?
A) Toplumsal yaşama dair problemler
B) Kötülük problemi
C) Tanrının varlığını kanıtlama problemi
D) İrade özgürlüğü problemi
E) İyilik problemi    
                                          
16. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir?                                                  
A) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.                                                     
B) Akıl ve inanç tartışmaları ön plana çıkmıştır.                                                                 
C) Din merkezli düşünce görülmüştür.                                                                             
D) Aklın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.                                                  
E) Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır.
 
17. “Felsefe çorbasında birçok kültürün tuzu vardır. Özellikle felsefenin ortaya çıkmasında bazı sembolleşen isimlerden söz etmek mümkündür.” Aşağıdakilerden hangisini bunlardan biri olarak sayamayız?
A) Hint felsefesi
B) İran’da Zerdüşt
C) Hz. İsa
D) Çin’de Lao Tse
E) Antik Yunan’da Thales
 
18. “Akla ancak inancın (vahiy) bilgisinin bilinip onaylanması açısından başvurulabilir. Vahiy bilgisini güneşe, akli bilgiyi ise göze benzetir. Güneş olmadan gözün göremeyeceğini, göz olmadan da ışığın yeterli şekilde idrak edilemeyeceğini ifade eder.” Parçada görüşleri paylaşılan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Gazali B) İbn Sina C) İbn Rüşd
D) Farabi E) Mevlana
 
19. Farabi, “Eğer yöneten cahil, çıkarcı ya da anormal bir kişiyse yasalar mükemmel olsa da o yönetim kötüdür.” diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) İnsanlar arasında eşitliğin sağlanmış olması
B) Devletin kendiliğinden ortaya çıkması gerektiğini
C) Yöneticilerin halktan yetkili olması gerektiğini
D) Yönetim biçiminden ziyade yöneticinin iyi olması
E) Yöneticilerin kişiliğinin olması gerektiğini
 
20. “İslam düşünürlerinin özellikle Antik Yunan filozoflarından Aristoteles ve Platon’a ait eserleri Arapçaya çevirerek bunların üzerine çok önemli düşünce ürünleri oluşturmuşlardır. Batı bu eserler aracılığıyla yeniden Antik Yunan felsefesine yönelmiştir.”Bu durum zamanla aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
A) Rönesans 
B) Patristik Düşünce
C) Aydınlanma
D) Skolâstik Düşünce
E) Sanayi devrimi
 
CEVAPLAR
 
1.c          11.c
2.e          12.b
3.d          13.e
4.a          14.b
5.b          15.e
6.b          16.d
7.a          17.c
8.c          18.a
9.e          19.d
10.d        20.a

tag soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz 11. sınıf felsefe dersi sorumluluk sınavı cevaplı sorular cevap anahtarı

2020-09-10 tarihinde nihatg tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 9117 kez ve en son 2024-06-23 18:44:06 tarihinde görüntülenmiş.