11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

11.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 

1- Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız?

İnsanların üzerinde bulunan yazıcı meleklere ……………………………………………………….  denir.
Cennetle cehennem arasında uzatılmış yola ……………………………………………………… denir.
Dünya ile ahiret arası, ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yere  …………………………….………………….. denir.
İnsanın dünya hayatında yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt edildiği  yere …………………………………………….……  denir.
Öldükten sonra tekrar dirilmeye …………………………………………..…………………..  denir.

 

2- Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını D, yanlış olanları Y ile işaretleyiniz. 

(     ) Ahiretin varlığı konusunda sahip olunan bilgiler Kur’an, sünnet ve akla dayanır.

(     ) Vefat eden müslümanın ardından Kur’an okumanın ve hayır yapmanın ölmüş kişiye bir faydası yoktur.

(     ) Kur’an-ı Kerim’de cehennem için “Hâviye, Cahîm, Nâr, Sakar, Saîr, Lezâ ve Hutame” gibi isimler  kullanılır.

(     ) Ahiret hayatına inanan bir kişi bencillikten, aşırılıktan,  hırstan ve de ümitsizlikten kurtulur.

(     ) Kur’an-ı Kerim’de cennet için “me’vâ, adn, firdevs, naîm, huld, karâr, dârusselâm ve dârulmukame” gibi  isimler kullanılır.

 

3- Dini bir kavram olan teçhiz, vefat eden kişinin yıkanmasından kabre koyuluncaya kadar yapılması gereken şeylerin tamamına verilen isimdir. Bir Müslüman vefat ettiğinde, yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınması ve konması gibi görevler diğer Müslümanlar tarafından yapılır. Bunlar Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir.

Bu metinde hangi kavramdan söz edilmemiştir?

A) Tekfin    B) Defin   C) Teşyi   D) Taziye  E) Gasil

 

4- Cenaze namazı için;
I.    Farz-ı kifayedir.
II.  Abdest ve tekbir vardır.
III. Kıyam ve kıraat vardır.
IV. Ruku ve secde vardır.
V.   Sağa ve sola selam verme vardır.
Yargılarından hangileri söylenebilir?

A)Yalnız IV        B) Yalnız I        C) I, II, III, V   D) I, II, III, IV     E) I, II, IV, V   

 

5- *Ayağa kalkmak, doğrulmak, dikilmek anlamlarına gelir.
*Allah tarafından belirlenen vakitte, dünya hayatının sona erip bütün canlıların ölmesini, sonrada yeniden dirilmeyi ifade eder.
Yukarıda sözlük ve terim anlamı verilen kavram hangisidir?

A) Ba’s    B) Haşr   C) Mizan   D) Ahiret  E) Kıyamet

 

6- ‘Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!’ Zümer suresi 68. ayet
Yukarıdaki ayette kıyamette olacak olaylardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) Ba’s    B) Haşr   C) Mizan   D) Ahiret  E) Kıyamet

 

7- ‘Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.’ Duhan suresi 38.ayet
‘Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık’ Enbiya suresi 16.Ayet
Bu ayetlerle Yüce Allah, aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?

A) Hayatın bir amacı ve anlamının bulunduğuna
B) Evrenin yaratılışında tesadüflerin yer aldığına
C) Ölüm sonrasında dünyaya dönüş olmadığına
D) Her insanın bir gün öleceğine
E) Dünya hayatının sonsuzluğuna

 

8- ‘İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında ve solunda oturmuş iki melek yaptıklarını yazmaktadırlar.’ Kaf suresi 16-17.ayetler

‘Yoksa onlar, bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, öyle değil; yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar.’ Zuhruf suresi 80. ayet 
Yukarıdaki ayetlerde hangi meleklerden bahsedilmiştir? 

A) Münker ve Nekir        B) İsrafil         C) Mikail    D) Azrail                         E) Kıramen katibin

 

9-‘Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır.’ Hicr suresi 44. Ayet
Cehennem; inkarcıların, zalimlerin, münafıkların, hakka ve hidayete tabi olmayanların ebedi ceza görecekleri azap yeridir. Kur’an’da cehennem anlatılırken bazı isimlerle ifade edilir. 
Aşağıdakilerden hangisi cehennem için kullanılan ifadelerden biri değildir?

A) Cahim        B) Sekar         C) Haviye         D) Adn         E) Sa’ir

 

10- ‘İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.’ Bakara suresi 82. ayet
Kur’an’da, cennetin Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda titiz davranan muttakiler için hazırlandığı ve bu mutluluk yurdunun çok büyük olduğu, insanın canının çektiği her şeyin olduğu, yorulmanın ve bıkkınlığın olmadığı, boş ve kötü sözün yer almadığı gibi bilgiler ve isimleri yer almaktadır. 
Aşağıdakilerden hangisi cennet için kullanılan ifadelerden biri değildir?

A) Firdevs               B) Naim                C) Hutame      D) Dar’us-selam      E) Dar’ul mukame

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
I. Vasiyetini yerine getirmek
II. Cenaze sahiplerine taziyede bulunmak
III. Cenaze namazı kılmak
IV. Kılmadığı namazları kılmak
V. Cenazenin kötülüklerini dile getirmek
11. Yukarıdakilerden kaç tanesi ölen kişi için yapılması gereken uygulamalardandır?

A) 1           B) 2            C) 3           D) 4             E) 5

 

12. Dünyada insanlar yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını her zaman almazlar. Bazen çeşitli nedenlerle suçlular gizli kalır ve cezalarını çekmezler. Bazı durumlarda yapılan iyilikler hak ettiği karşılığını bulmazlar. Böyle durumlarda ahiretin varlığına inanmak, _______ ilkesinin bir gereği haline gelir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Adalet   B) Saygı  C) Merhamet  D) Hoşgörü  E) Eşitlik

 

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabalarına iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.”
Yukarıda verilen hadiste;

I. Cömert olmanın iman etmenin bir sonucu olduğu 
II. Mümin kimsenin davranışına dikkat etmesi gerektiği
III. Boş ve anlamsız konuşmaktan kaçınılması gerektiği
13. Hususlarından hangileri vurgulanmıştır? 

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III    D) II ve III    E) I, II ve III

 

“Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun/115) 
14. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanın nasıl yaratıldığı         B) İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı 
C) Zan ile hareket edilmemesi gerektiği     D) İnsanı yaratanın Allah olduğu 
E) İnsanın anlamlı bir hayat sürmesi gerektiği

 

Dünyada her toplumun/topluluğun bir inancı bulunmaktadır ve bu inançlarına uygun olarak da cenaze törenleri yapılmaktadır. Alevi geleneğinde bu cenaze törenlerine farklı isimler verilmiştir.
Bunlar;
I. Hakk’a Uğurlama Erkanı          II. Koldan Kopma Erkanı
III. Dardan İndirme Erkanı          IV. Muhasiplik Erkanı
15. Yukarıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I                B) I ve II                C) I ve III     
D) I, II ve III             E) II, III ve IV

 

Sude: “Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine kıyamet denir.”
Mert: “Kıyametin ne zaman kopacağını Allah ve bazı peygamberler bilirler.”
Nehir: “Peygamberimiz kıyametin kopma vaktini kendisinin ve Cebrail’in bilmediğini söylemiştir.”
Kaan: “Kıyametin kopuşu Mikail adlı meleğin sura üflemesiyle başlayacaktır.”
Emre: “Cebrail kıyametin günü ve saatini vahiyle Hz. Peygambere bildirmiştir.”
16. Yukarıdaki öğrencilerden hangileri kıyamet hakkında doğru bilgiler vermiştir?

A) Sude ve Mert     B) Sude ve Emre     C) Mert ve Kaan
D) Sude ve Nehir     E) Kaan ve Emre

 

‘’Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.’’ (Enbiyâ/16) 
17. Yukarıdaki ayet-i kerimeden aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Dünya hayatının bir amacı vardır. 
B) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır. 
C) Her şeyi yaratan Allah’tır (c.c.). 
D) İnsan dünyada başıboş bırakılmamıştır. 
E) Her şey bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.


I. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır.
II. Ölüm bir son değil, yeni bir âleme geçişin ilk adımıdır.
III. Ölüm, peygamberler dışındaki tüm canlılar için söz konusudur.
IV. Ölüm, dünya hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir.
V. Ölüm hem dünyada hem de ahirette söz konusudur.
18- Ölümle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Sadece I         B) I ve II           C) I, II ve III 
          D) I, II ve IV         E) I, II, III ve V

 

19- Kıyametle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyamet esnasında sûra iki kez üflenecektir.
B) Kıyamet, İsrafil adlı meleğin sûra üflemesiyle başlayacaktır.
C) Kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
D) Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Peygamberimiz (s.a.v.) bilir.
E) Kıyamet kopunca tüm canlılar ölecek, dünya hayatı son bulacaktır.

 

20- Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmanın insana kazandırdıklarından biri değildir?

A) Maddi sıkıntılara karşı dayanma gücü azalır.
B) Kişi, iyi davranışlar sergilemeye gayret eder.
C) Sorumluluk duygusu gelişir.
D) Kişi, yaptıklarının hesabını vereceğinin bilincinde olur.
E) Allah’a (c.c.) karşı sorumluluklarını yerine getirmede istekli olur.

 

“Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ……..  Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner,  …………. (kendisiyle) kalır.” Hadis 

21- Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Acıları                  B)  Emelleri              C) Ümitleri     
             D) Korkuları              E) Amelleri

 

I- Hükmü Farz-ı kifayedir.
II- Secde ve rükuları vardır
III- Sübhaneke duasına ‘’ve celle senaük’’ eklenerek okunur. 
IV- Topluca yapılan dua niteliğindedir.
V- İki rekatlık bir namazdır.
VI- Sadece Müslüman olanların cenaze namazı kılınır. 
22- Cenaze namazı ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A) 6          B) 5           C) 4             D) 3             E) 2

 

“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya suresi, 35. ayet) 

23- Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz? 

A) Ölümün kaçınılmaz olduğuna 
B) İnsanın ecelinin değişebileceğine 
C) İnsan hayatının bir imtihan olduğuna 
D) Bütün canlıların hayatının sona ereceğine 
E) Ölümden sonra dirilişin olacağına

 

24- Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın ölümünden sonra yapılması gerekenlerden biri değildir? 

A) Helalleşmek 
B) Ailesine taziyede bulunmak 
C) Cenaze namazına katılmak 
D) Güzel hatıralarını paylaşmak 
E) Ahiretteki durumu hakkında yargıda bulunmak

 

25- “Diriliş ile birlikte ahirette insanların toplana-cakları yere” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mizan                       B) Ba’s                        C) Cennet      D) Sırat                        E) Mahşer


Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
(mizan-ba’s-tekfin-taziye-tebliğ-temsil-berzah-mahşer)

1- Peygamberlerin, Allah’tan vahiy yoluyla aldıkları ilahi hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan aynen insanlara bildirmesine .............................denir.
2- Dünya ile ahiret arası, ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar kaldığı yere …………….………….. denir.
3- ………………. kelimesi, “Öldükten sonra tekrar dirilmek” anlamına gelir.
4- Ahirette, insanların dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin tartılacağı manevi teraziye ………………………denir.
5- Ölen kişinin yakınlarına başsağlığı dileme ve onları teselli edici sözler söylemeye……………………….…deni


tag 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası din sorusu test çöz

2021-03-20 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2850 kez ve en son 2024-05-23 21:36:32 tarihinde görüntülenmiş.