10. Sınıflar tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevapları

10. Sınıflar tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevapları

10. Sınıflar tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevapları

1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız. (8x3=24p)

1. İlk Bizans-Selçuklu savaşı 1071 Malazgirt Savaşıdır.  Y

2. Yağıbasan medresesi Artuklular tarafından kurulmuştur. Y

3. Hristiyanların, Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri (Kudüs) geri almak istemeleri, Haçlı seferlerinin dini nedenidir. D

4.I.Haçlı seferi Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentini İznik’ten Konya’ya taşımasına yol açmıştır. D

5.Baba İshak Ayaklanması Anadolu'da ortaya çıkan ilk dini nitelikli ayaklanmadır. D

6.Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini kendi topraklarına katarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmışlardır. D

7. Haçlı Seferleri ile Akdeniz limanları önem kaybetmeye başlamıştır. Y

8. Türkiye Selçuklu Devleti’nde askerî, idari, mali ve hukuki bütün devlet işlerinin karara bağlandığı ve en yüksek yönetim organına Divân-ı Saltanat veya Divân-ı Alâ denmiştir. D

 

2.Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla doldurunuz. (8x3=24p)

1. Anadolu’ya ilk Türk akınları IV. yüzyılın sonlarında AVRUPA HUNLARI tarafından düzenlenmiştir.

2. Anadolu’ya ilk Selçuklu akınları, 1015’ten itibaren ÇAĞRI BEY liderliğinde KEŞİF yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

3. 1071 MALAZGİRT SAVAŞI Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

4. MİRYOKEFALON Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.

5. Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar civarında hüküm süren ilk Türk beyliği MENGÜCEKLİLER Dir.

6. Harzemşahlıların yıkılmasına ve Anadolu'nun Moğol istilasi ile karşı karşıya kalmasına yol açan savaş YASSIÇEMEN SAVAŞI

7. Türkiye Selçuklu Devleti'nde Sultan çocuklarının (melik) devlet yönetimi ve askerlik konularında deneyim kazanmalarını sağlayan kişilere ATABEY denir.

8. Kale Camisi, Tepsi Minare, Ulu Cami ,Üç Kümbetler……Tercan’daki Mama Hatun Kümbeti SALTUKLULAR  tarafından yapılmıştır.

 

3.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (10x5=50p)

1. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir?

A) Danişmentliler

B) Germiyanoğulları

C) Saltuklular

D) Mengücekliler

E) Artuklular

 

2. İlk Türk beylikleri döneminde Anadolu’da;

I. ekonomik yönden kalkınması,

II. bayındır hâle gelmesi,

III. Türkleşmesinin hızlanması

durumlarından hangileri meydana gelmiştir?

A) Yalnız I          B) Yalnız II         C) I ve II     D) II ve III        E) I, II ve III

 

3. Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın doğrudan bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamıştır?

A) Merkezi krallıkların güç kazanması yazılısoruları.com

B) Pusula, barut, kağıt ve matbaanın Avrupa’ya götürülmesi

C) Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması

D) Kilise ve Papa’nın otoritesinin sarsılması

E) Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıkların artması

 

4.Anadolu’daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar’daki “Yağıbasan Medresesi” aşağıdaki Türk beyliklerinde hangisine aittir?

A) Artukoğulları    B) Mengücekler    C) Danişmentliler      D) Çaka Beyliği            E) Saltuklular

 

5. Anadolu’ya seferler yapan;

I. Hunlar,

II. Sabarlar,

III. Oğuzlar

düşünüldüğünde hangilerinin akınları yurt edinme amacını taşımıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) Yalnız III       D) I ve II   E) I, II ve III

 

6.

● İlk denizci Türk beyliğidir.

● Bizans’a esir düşen ve sonra İzmir ve çevresini ele geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulmuştur.

Özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çaka Beyliği         B) Saltuklular    C) Çubukoğulları       D) Sökmenliler   E) Artuklular

 

7.

I. Malazgirt Savaşı

II. Haçlı Seferleri

III. Miryokefalon Savaşı

Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II       C) I ve III   D) II ve III          E) I, II ve III

 

8.1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kanıtıdır?

A) Anadolu’da üretimin azaldığının

B) Feodal beyliklerin Moğollara tabi olduğunun

C) Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğunun

D) Anadolu’nun Türkleşmesinin durduğunun

E) Atabeyliklerin bağımsızlıklarına kavuştuğunun

 

9.  Malazgirt Savaşı’nın sonucunda;

I. Anadolu’nun kapısının Türklere açılması,

II. Orta Asya’dan pek çok Türk’ün Anadolu’ya göç etmesi,

III. Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması

gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir?

A) Yalnız I           B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) I ve III          E) I, II ve III

 

10. Haçlı Seferlerinin Anadolu’yu savaş meydanı hâline getirmesi; Anadolu’da köylülerin topraklarını terk ederek şehirlere göç etmesine ve asayişin, can güvenliğinin azalmasına neden olmuştur.

Buna göre Haçlı Seferlerinin Anadolu’da,

I. ekonomik,

II. sosyal,

III. dinî

alanlarından hangilerinde olumsuz etki yaptığı söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız ll    C) I ve II   D) II ve III        E) I, II ve III


tag 10. Sınıflar tarih dersi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları ve cevapları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2022-11-08 tarihinde ibrahimtrkn tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1186 kez ve en son 2024-06-25 00:03:36 tarihinde görüntülenmiş.