10. Sınıf Felsefe Dersi Sorumluluk Sınavı (Cevap Anahtarlı)

10. Sınıf Felsefe Dersi Sorumluluk Sınavı (Cevap Anahtarlı)

10. SINIF FELSEFE DERSİ SORUMLULUK SINAVI
 
1. Yunanca “philo” ve “sophia” kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan felsefenin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Felsefe ilk nedenlerin bilimidir.       
B) Felsefe varlık olmak bakımından varlıkların bilinmesidir.   
C) Bilgelik sevgisidir.   
D) Felsefe mutlu olma sanatıdır.
E) Felsefe üst düzey bir sorgulama faaliyetidir.
 
2. “Felsefe hakkında tek ve kesin bir tanım vermek çok zordur. Çünkü felsefe tanımı yapan herkes, tanımını kendi kültürüne ve felsefi anlayışına göre yapar.” Felsefenin farklı tanımlarının olması, felsefi düşüncenin hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Evrensellik
B) Yığılımlı olma    
C) Tutarlılık
D) Akılsallık
E) Öznellik
 
3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından biri olamaz? 
A) Rasyonel ve eleştirel düşünüş biçimi geliştirmek.
B) Bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak. 
C) Bilgimizin imkân ve sınırlarını araştırmak. 
D) Gözlemsel verilerden olgusal doğrulara ulaşmak.
E) Yaşamın özünü anlamaya ve açıklamaya çalışmak.
 
4. Aşağıdakilerden hangisi filozofun taşıdığı niteliklerden biridir?
A) Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı çözümler getirir.
B) Yeni ve farklı fikirlere kapalıdır.
C) Görüneni olduğu gibi benimser.
D) Bir probleme dair daha önce ulaşılmış sonuçlarla yetinir.
E) Otoritelerin belirledikleri sınırlar içinde kalır.
 
5. Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri arasında yer almaz?
A) Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.
B) Sadece somut olana yönelik sorulardır.
C) Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.
D) Kendi başına anlamlı olan sorulardır.
E) Cevaplardan daha önemlidirler.
 
6. Aşağıdakilerden hangisi özellikle felsefenin konusuna girer?                      
A) Din aracılığıyla nesneleri açıklama.
B) Varlığı bütünlük içinde kavrama.       
C) Olayları deney ve gözleme dayanarak açıklama.
D) Nesnelerin insan yararına nasıl kullanılacağını araştırma.   
E) Bireysel sorunları irdeleme. 
 
- “Varlığın var olduğu ile ilgili gerek duyusal gerekse akla dayalı kanıtlar vardır.”
-“Var diyebileceğimiz bir varlık yoktur.”
7. “Varlık var mıdır?” sorusuna yukarıdaki gibi cevap veren görüşler sırasıyla hangileridir?     
A) Realizm-Nihilizm
B) Nihilizm-Materyalizm
C) Realizm-İdealizm      
D) Nihilizm-Monizm
E) Materyalizm-İdealizm
 
8. “Her filozof kendi düşünceleri ve açıklamalarıyla felsefeye yeni bilgiler katar. Bunun yanında filozoflar, kendilerinden önceki felsefe geleneğini ve filozofların düşüncelerini ayrıntılı bir biçimde analiz etmişlerdir.”
Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? 
A) Refleksif olması
B) Evrensel olması
C) Kümülâtif olması
D) Akılcı olması          
E) Kuşkucu olması 
 
9. Varoluşu için başka bir şeye gereksinim duymayan bütün değişmelerin ve gelişmelerin temelinde duran, onları taşıyan ama kendisi değişmez olan şey nedir?
A) Nesne
B) Atom
C) Cisim
D) Varlık
E) Töz 
 
10. “Evrenin temel öğesi (ilk nedeni) nedir?” sorusu hangi felsefe disiplini ile ilgilidir? 
A) Ahlak felsefesi
B) Sanat felsefesi
C) Siyaset felsefesi
D) Varlık felsefesi
E) Bilgi felsefesi 
 
I.İnsan nedir?
II.İnsanın canlı yapısı nasıldır?
III.Kapı açık mı?
IV. Zaman nedir?
V. İnsan haklarının etik temelinde hangi değerler yer alır?
VI. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır?             
11. Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesi felsefi sorudur?                                                 
A) 5       B) 4       C) 3       D) 2       E) 1
 
12. Felsefede “ilk neden, ilk madde” anlamına gelecek şekilde kullanılan terim aşağıdakilerden hangidir?
A) Cisim   B) Arkhe   C) Apriori
D) Element E) Apeiron
 
13. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir metinde geçen argümanların taşıması gereken özellikler arasında yer almaz?
A) Argümanların doğruluğu
B) Argümanların tutarlılığı
C) Kavramların doğru kullanılması
D) Argümanların görüşü desteklemesi
E) Argümanların kişisel kanılara dayanması
 
I. Bugün hava sıcak mı?
II. Canlılar yaşayabilmek için solunum yapar.
III. Derslerine düzenli çalışmalısın.
IV. Hayaller gerçek olsa…
V. Her madde uzayda yer kaplar.
14. Yukarıdaki cümlelerden hangileri önerme değildir?                                 
A) I ve II B) I,III ve IV C) II, III ve IV       
D) I ve IV E) I,II ve III           
 
15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dilin yanlış kullanımına (kavram yanılgısına) örnektir?
A) Bu davranışın hiç doğru olmadı.
B) Hava sıcaklığı birden düştü.
C) Kendisi için bazı ayrıcalıklar istiyor.
D) Yaş geçtikçe insan değişiyor.
E) Derste anlatılanları çok iyi algıladım.
 
16. “Felsefe, konusu ve yöntemi bakımından akıl ve mantık kurallarına uygundur. Cevapları öznel olsa dahi soruları ve konuları tüm insanlığı ilgilendirir.” Bu parçada felsefenin hangi özellikleri vurgulanmıştır?
A) Merak etme-Evrensel olma     
B) Birikimli olma-Tutarlı olma       
C) Rasyonel olma-Tutarlı olma
D) Rasyonel olma-Evrensel olma
E) Refleksif olma-Şüphe duyma
 
17. “Metafizik” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özelden genele akıl yürütmedir.
B) Genelden özele akıl yürütmedir.
C) Görünenin arkasındaki görünmeyen öz ile ilgilenen felsefi alandır.
D) Özelden özele akıl yürütmedir.
E) Bilgelik sevgisidir.
 
I. İnsanın olay, varlık veya herhangi bir düşünceye dair bir anlayış geliştirmesidir.
II. Doğru ya da yanlış bir yargı bildiren cümlelerdir.
III. Belli kanıtlara dayanarak ortaya atılan yeni bir yargıdır.
18. Verilen tanımlar sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
A) Görüş – önerme – argüman
B) Önerme – görüş – argüman
C) Önerme – argüman – görüş
D) Argüman – görüş – önerme
E) Görüş – argüman – önerme
 
19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bekâr, evli olmayandır. (Analitik önerme)
B) Sürüngenler sürünür. (Sentetik önerme)
C) Kare bir dörtgendir. (Analitik önerme)
D) Bazı ülkeler az gelişmiştir. (Analitik önerme)
E) Tebeşir beyazdır. (Sentetik önerme)
 
20. “Varlık, insan bilincinin dışında, ondan bağımsız olabileceği gibi, insan bilincinin içinde, ona bağımlı da olabilir. Birincisine “gerçek varlık”, ikincisine ise “ideal (düşünsel) varlık” denir.” Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçek varlığa örnek gösterilemez?
A)Ekvator çizgisi B) Güneş C) Toprak
D) Masa E) Erik ağacı
 
CEVAPLAR
 
1.c          11.c
2.e          12.b
3.d          13.e
4.a          14.b
5.b          15.e
6.b          16.d
7.a          17.c
8.c          18.a
9.e          19.d
10.d        20.a

tag soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz 10. sınıf felsefe dersi sorumluluk sınavı cevaplı sorular cevap anahtarlı sorular

2020-09-10 tarihinde nihatg tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 13427 kez ve en son 2024-06-24 19:46:38 tarihinde görüntülenmiş.